A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thái Thụy từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Xác định công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nên những năm qua, Ban Thường vụ huyện nhà có nhiều chủ trương, giải pháp sát thực, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, thời gian qua, BTV Huyện ủy đã ban hành nhiều văn và cụ thể hóa một số nội dung phù hợp tình hình. Theo đó, việc nhận xét, đánh giá cán bộ kết hợp với kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện tốt và tiến hành hàng năm. Gắn với thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, giúp cho cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng bố trí sử dụng cán bộ hợp lý. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ phát huy ưu điểm, sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định rõ “cán bộ nào phong trào ấy”, hàng năm, Huyện ủy còn tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.   Theo như chia sẻ của ông Đỗ Văn Hiện – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy: Quá trình tổ chức thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai đảm bảo chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch đào tạo, và cử cán bộ đương chức và dự nguồn đi học tập, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ. Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý từng nhiệm kỳ bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định với phương châm vừa “mở”, vừa “động” và “liên thông”. Vì vậy, cán bộ đưa vào quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, có chiều hướng phát triển tốt, quy hoạch có tính khả thi cao.

Tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu cán bộ trong tình hình hiện nay, công tác luân chuyển cán bộ quản lý và công tác bổ nhiệm cán bộ của huyện nhà thực hiện nghiêm.  Trên thực tế, nhiều cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cho huyện trước mắt và lâu dài. Với đó, việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên là một trong những khâu không thể thiếu. 100% cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ được quán triệt, học tập, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên từ huyện tới cơ sở phát huy tính tự giác rèn luyện, không ngại khó ngại khổ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ cấp huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian tới, Đảng bộ huyện nhà tiếp tục quán triệt sâu sắc, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác cán bộ. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể tham gia nhận xét, đánh giá tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.  Ngoài ra, huyện ủy tiếp tục rà soát, bổ sung và thực hiện các quy định bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ từ huyện về cơ sở và ngược lại, luân chuyển cán bộ chủ chốt từ địa phương này sang địa phương khác. Quan tâm bổ nhiệm cán bộ trẻ, nữ đã được đào tạo cơ bản, có năng lực thực tiễn, có triển vọng phát triển. Cũng chính nhờ sự chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Minh chứng rõ nét năm 2019, hơn 75% số tổ chức cơ sở Đảng toàn huyện đạt TS- VM. Đó chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ Huyện nhà phát huy sức mạnh toàn diện trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Có thể khẳng định rằng: Những kết quả trong công tác cán bộ từ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, là tiền đề quan trọng để huyện xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Và việc làm cần thiết ngay trong thời điểm hiện nay đó là chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, công tác cán bộ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, lựa chọn những nhân tố tích cực, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, có đức, có tài, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới./.


Tác giả: Lê Lan
Nguồn:thaithuy.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết