Đồng hành cùng với các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn trong công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, Chính phủ điện tử, thời gian qua Công ...
Cùng với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ, sự bùng nổ của internet, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các địa phương ...
Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025: Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã ...
  •  September 22,2023
  •   lượt xem
Để thích ứng trong thời đại công nghệ 4.0, các cấp, ngành, địa phương trong huyện đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, tạo bước đột phá về chất ...