A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản tin nội bộ tháng 8/2023

ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 THÁNG 8/2023

 

  1-Tuyên truyền kết quả nổi bật: Hội nghị giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, khóa XIII gắn với tuyên truyền bài phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị; kết quả kỳ hợp thứ V, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 04-5-2023; Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư; Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 10-4-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh …

2- Tiếp tục tuyên truyền công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa vụ mùa; tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng chi bộ kiểu mẫu; công tác bảo đảm ANTT, ATGT; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, xâm nhập mặn…

3- Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị như: 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023); 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1045 - 02/9/2023); 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023)...

4- Tiếp tục tuyên truyền nội dung cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

  5- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các phần tử xấu, cơ hội chính trị trước những thành quả của hơn 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta; đặc biệt là những dấu ẩn nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh...của đất nước, của tỉnh và của huyện Thái Thụy trong thời gian qua.

                                            BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

NGÀNH TUYÊN GIÁO HUYỆN THÁI THỤY - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

(Kỷ niệm 93 năm, Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023)).

Công tác Tuyên giáo - một mặt trận hết sức quan trọng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành không thể thiếu trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để tuyên truyền, giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, là cơ sở để nâng cao và khẳng định vị trí tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức… Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, nhà tư tưởng - văn hóa kiệt xuất của Đảng là người chiến sĩ đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng đã khẳng định: “Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này, cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Người đặc biệt coi trọng công tác tư tưởng, xem đó là mặt trận mà mọi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ làm công tác tuyên giáo phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận ấy.

Năm 1930, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng ta đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắtSách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế Đỏ 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1/8”, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tranh đấu, chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 8/1930 đến tháng 10/1930) hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng đã nổ ra. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đánh giá cao sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1.8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng.

Trải qua 93 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển,  tuy tên gọi, cơ cấu tổ chức và đội ngũ những người làm công tác Tuyên giáo có nhiều thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, lý luận, văn hoá, khoa học, giáo dục… về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt; truyền thống vẻ vang của Ngành được giữ vững. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo hết lòng vì công việc và đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để vươn lên làm tốt chức năng tham mưu, phục vụ đắc lực cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ đảng.

Đảng bộ huyện Thái Thụy xác định công tác Tuyên giáo có vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Những năm qua, đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị tiến hành công tác Tuyên giáo và quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đã chủ động đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở; duy trì nề nếp việc thông tin có định hướng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; nắm tình hình và giải quyết tương đối kịp thời những vấn đề phức tạp nẩy sinh; giáo dục Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả của các phần tử xấu, cơ hội chính trị thường xuyên bóp méo, xuyên tạc sự thật trước những thành tựu phát triển đất nước đi đôi với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh vì mục tiêu hạnh phúc của Nhân dân.

Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã chủ động vào cuộc quyết liệt với tinh thần đi sâu, đi sát cơ sở, bám sát thực tiễn, đã phát hiện biểu dương những điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tạo khí thế lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, truyền cảm hứng để Nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn ban đầu trong sản xuất, kinh doanh do hậu quả của đại dịch Covid-19 để lại, góp phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế của huyện tăng trưởng nhanh, bền vững và có nhiều bước đột phá: Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 14 513,830 tỷ đồng, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương với mức bình quân chung toàn tỉnh, tăng gấp 1,4 lần so với cùng kỳ năm 2018... Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, đến nay toàn huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo, toàn huyện có 33 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao, 4 sao cấp tỉnh; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trường; một số công trình trọng điểm, kết nối được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo; một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đến nay đã được giải quyết dứt điểm; khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Liên Hà Thái từng bước đi vào hoạt động. Sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - An ninh được giữ vững, mức sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao...

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm ngành Tuyên giáo của Đảng, trong thời gian tới đòi hỏi công tác Tuyên giáo huyện Thái Thụy phải tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sức thuyết phục, tính chủ động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội và tạo ra bước phát triển mới về nội dung, phương pháp hoạt động. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước đối với lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; phải thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động tư tưởng; nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng và có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng phức tạp nẩy sinh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các phần tử xấu, cơ hội chính trị; phòng ngừa "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, trước hết ở nơi công tác và nơi cư trú; gương mẫu thực hiện: nói đi đôi với làm, chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của các cấp uỷ đảng. Thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".  Đẩy mạnh việc tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn phong phú ở cơ sở. Duy trì nền nếp, tăng cường công tác thông tin kịp thời, nhiều chiều và có định hướng; chú trọng thông tin định hướng dư luận xã hội đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

Các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, nhất là Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, dư luận xã hội; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác Tuyên giáo, góp phần đưa công tác Tuyên giáo lên một tầm cao mới, cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo, sớm đưa Thái Thụy trở thành thành phố văn minh bên bờ biển Đông, đời sống Nhân dân ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng.

                                                     Ban biên tập bản tin nội bộ

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

BỆNH BINH VŨ MINH TRỰC, PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ THỤY DUYÊN, SÁNG MÃI HÌNH ẢNH ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Một thời từng cầm súng chiến đấu, dành trọn tuổi xuân cho độc lập dân tộc, đến khi đất nước hòa bình, trở về với cuộc sống thường nhật, bệnh binh Vũ Minh Trực tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương.

Sớm giác ngộ cách mạng, năm 1966 bác Vũ Minh Trực thôn Duyên Nghĩa xã Thụy Duyên xung phong nhập ngũ ở Quân chủng Phòng không Không quân, là pháo thủ chỉ huy. Sau đó, được cử đi học lái máy bay chiến đấu ở Liên Xô, rồi chuyển sang học viên kỹ thuật quân sự ở Mát xít cơ va. Được học tập bài bản, đến năm 1973 bác Trực về phục vụ máy bay chiến đấu ở sư đoàn 37 không quân. Bác nhớ lại thời điểm khi sư đoàn tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc: Tôi là một kỹ sư phục vụ máy bay chiến đấu,  ấn tượng sâu sắc nhất là thời gian chúng tôi phục vụ đánh tàn quân pôn pốt  vào năm 1978, 1979. Chúng tôi cơ động sang tận sân bay Phnôm Pênh chiến đấu. Kết quả đều đánh trúng mục tiêu, khi quân báo báo về chúng tôi cảm thấy rất tự hào vì đóng góp phục vụ kỹ thuật của mình cho các đồng chí yên tâm lái máy bay chiến đấu trên bầu trời. Khi tháng 02/1979 Trung Quốc đánh mình, Liên Xô hỗ trợ hàng Trung đoàn máy bay thì chúng tôi cũng là người trực tiếp lắp ráp, góp phần để cuộc chiến thành công…”.

Năm 1975 khi  đất nước hoàn toàn giải phóng, bác Vũ Minh Trực trở về đơn vị Quân chủng Không quân, sau đó nghỉ hưu, hưởng chế độ bệnh binh 2/3. Trước những thành tích nổi bật đóng góp cho cách mạng bác Trực vinh dự được Đảng, nhà Nước tặng thưởng  nhiều huân, huy chương kháng chiến. Trở về quê hương, truyền thống ấy luôn được phát huy, mặc dù sức khỏe ngày càng giảm sút, nhưng bác luôn tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động của địa phương. Từ năm 1986 đến nay bác được giao nhiệm vụ Trưởng Đài truyền thanh xã, sau đó được các đồng chí lãnh đạo xã tín nhiệm, phân công làm Phó ban Tuyên giáo, báo cáo viên Đảng bộ xã. Dù ở cương vị nào, bác Trực cũng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  Trao đổi về công việc mà bản thân đã gắn bó bác Trực tâm sự: “Người làm Tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị, nắm chắc được chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và nói theo những tinh thần đó. Về tư liệu phải tìm hiểu theo định hướng của ngành dọc, tìm hiểu ngay trong thực tế. Người nghe mình là quần chúng Nhân dân thì phải xem những cái gì cần, những cái gì chưa hiểu. Để làm tốt phải xác định đối tượng người nghe là: Cán bộ công chức, tập thể doanh nghiệp hay những bà con nông dân lao động bình thường. Mỗi bài soạn như vậy, phải khác nhau, cách truyền đạt khác nhau. Với nông dân phải nói thật đơn giản, nói xong phải tóm lại cái gì cần phải nhớ, những cái gì là thời sự. Mục đích của Tuyên giáo là phải giải quyết được thông tin tuyên truyền, giải quyết được về mật tư tưởng”.

 Không những thế, hiện nay trước thời đại bùng nổ thông tin, trình độ dân trí được nâng cao, người dân rất dễ dàng tiếp cận thông tin. Vì vậy, việc không ngừng học tập, cập nhật thông tin, kiến thức với người báo cáo viên là rất quan trọng nên phải có tâm huyết và hứng thú với công việc mới làm tốt được. Minh chứng cho những cống hiến, đóng góp  cho công tác tuyên giáo ở địa phương đó là việc tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao, sức lan tỏa trong mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thông mới nâng cao được bác Vũ Minh Trực, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Thụy Duyên vận dụng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Từ đó, thúc đẩy phong trào hiến đất, góp ngày công, xã hội hóa người dân và con em xa quê ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn... Góp phần sớm đưa Thụy Duyên là một trong những xã đầu tiên của huyện được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Khi được hỏi về người báo cáo viên kỳ cựu của Đảng bộ, đồng chí Bùi Văn Nhuyên, Bí thư Đảng ủy xã Thụy Duyên cho biết: “Đồng chí Vũ Minh Trực là một đảng viên, một bệnh binh. Sau cuộc chiến tranh, tuy sức khỏe có ảnh hưởng, nhưng với tinh thần trách nhiệm, bằng uy tín đối với tổ chức đảng và chính quyền, nhiều nhiệm kỳ qua đồng chí Trực luôn giữ vai trò là Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, đồng thời là Trưởng Đài truyền thanh của xã. Bằng tâm huyết và nhiệm vụ chính trị đồng chí luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về  định hưởng công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền. Phối hợp với MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị ngành ban, các chi bộ để làm tốt vai trò tuyên truyền. Là đảng viên luôn gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, các buổi giao ban tại huyện, tại xã, sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là nắm bắt tình hình dư luận, những thông tin, xử lý thông tin, định hướng tư tưởng. Đây là một trong những tấm gương tiêu biểu để cho cán bộ Đảng viên noi gương”.

 Với hơn 75 năm tuổi đời, 45 năm tuổi đảng, hơn 30 năm đảm nhiệm công tác tuyên truyền, định hướng dư luận ở cơ sở. Bác Vũ Minh Trực, Phó ban tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Đài truyền thanh xã đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của xã Thụy Duyên. Ghi nhận những thành tích trên, nhiều năm liền được cấp ủy Đảng khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; bác Vũ Minh Trực  là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

                                                                  Vũ An - Đài TT-TH huyện

                                                                                       

 

TIN TRONG HUYỆN

 

HUYỆN NHÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

THIẾT THỰC TRI ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

 Những ngày tháng 7 nghĩa tình, Nhân dân cả nước lắng đọng cảm xúc thiêng liêng hướng về Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2023). Và càng thấu hiểu rằng, để có được niềm vui của độc lập tự do, máu đào của hàng triệu anh hùng liệt sỹ đã hòa vào lòng đất. Ở huyện biển Thái Thụy, mảnh đất giầu truyền thống Cách mạng “thóc thừa cân, quân vượt mức”, các cấp, ngành và Nhân dân đã có nhiều việc làm thiết thực thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tích cực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, góp phần đền đáp công lao đối với những người đã đóng góp xương máu, công sức cho quê hương tươi đẹp hôm nay.

Vượt qua sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh, những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong huyện luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Huyện đang thực hiện chi trả trợ cấp cho 6.548 người thờ cúng liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ là 944. Mẹ Việt Nam Anh hùng hiện còn sống là 13 và 3.324 thương binh, bệnh binh.Tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công đúng đối tượng. Hiện tại, 100% người có công trên địa bàn huyện được cấp thẻ Bảo hiểm y tế. Hằng năm đã có nhiều suất quà, sổ tiết kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương được trao tặng cho các gia đình chính sách với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2022 của toàn huyện đạt trên 1,2 tỷ đồng. Trong đó cấp huyện thu được trên 300 triệu, cấp xã trên 900 triệu, góp phần quan trọng để huyện và các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Có thể thấy, phong trào Đền ơn đáp nghĩa được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, từng ngày lan tỏa tới nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Đối với thế hệ trẻ của huyện, điều này được xác định là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, quan trọng và không thể thiếu trong suốt chương trình công tác của Đoàn – Hội – Đội. Còn đối với Hội Cựu Chiến binh huyện có hơn 15.567 hội viên sinh hoạt tại hội 36 xã thị trấn và 6 hội CCB thuộc khối 487 cơ quan kinh tế. Là lớp người từng kinh qua lửa đạn chiến tranh, hơn ai hết các CCB thấu hiểu ý nghĩa, chân lý của độc lập tự do. Bởi thế vừa ra sức giữ gìn thành quả cách mạng, các cấp hội luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục nâng cao truyền thống yêu nước, bổn phận và trách nhiệm với quá khứ vinh quang cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Và xung phong trên trận tuyến ấy, các CCB đã, đang triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực, góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý ngàn đời của dân tộc: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”.

Có thể thấy, càng gần đến ngày 27/7- Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay, các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương trong huyện càng dấy lên nhiều hoạt động sôi nổi, cùng những điểm nhấn ấn tượng nhằm phát huy nét đẹp văn hóa nghĩa tình.

Những hoạt động ý nghĩa thiết thực của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và Nhân dân huyện Thái Thụy đã, đang thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương của mình để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Nét đẹp ấy sẽ luôn sáng mãi để nhắc nhở mọi tầng lớp nhân dân biết trân trọng truyền thống, công lao của các bậc tiền nhân, của các anh hùng liệt sỹ. Dặn lòng phải sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của những người đã “ Trải tấm lòng son vì đất nước/ Đem dòng máu đỏ giữ quê hương” và xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng.

                                                                      Lê Lan - Đài TT- TH huyện

                                                            

 

THÁI THỤY TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trong 2 ngày 06 và 07/7/2023, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, Công đoàn huyện Thái Thụy long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Về dự chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Vinh, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình; đồng chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện; thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể của huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn và 220 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 14 nghìn đoàn viên công đoàn dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh; của Huyện ủy,  sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành cấp huyện, cùng với sự cố gắng của các cấp công đoàn và đoàn viên công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ). Công đoàn huyện đã đạt kết quả khá toàn diện: Các cấp công đoàn trong huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động (NLĐ). Tại các Chương trình "Tết Sum vầy" Công đoàn đã trao 17.928 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 8,9 tỉ đồng. Công đoàn huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và CĐCS hỗ trợ đột suất cho 3.411 lượt CNVCLĐ bị bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Công đoàn huyện tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 27 căn nhà cho đoàn viên với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Nhân dịp "Tháng công nhân" các cấp công đoàn trong huyện đã tổ chức 186 chương trình giao lưu, hội diễn văn nghệ, các giải cầu lông, bóng đá với trên 2000 lượt người tham gia; Công đoàn huyện hỗ trợ 988 suất quà cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trị giá 428 triệu đồng, trao 4.375 mũ bảo hiểm xe máy, 1.275 thẻ bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy thời hạn 02 năm cho công nhân lao động trị giá trên 219 triệu đồng. Trong những năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đã có 681 đoàn viên CNLĐ được hỗ trợ hơn 931 triệu đồng, Công đoàn huyện đã hỗ trợ 9000 khẩu trang, 250 nước sát khuẩn, 29 máy đo thân nhiệt... trị giá trên 60 triệu đồng cho những doanh nghiệp đông công nhân lao động...

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, NLĐ luôn được các cấp công đoàn triển khai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã có 400 lớp tuyên truyền nghị quyết, chính sách pháp luật; 250 lớp học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Công đoàn cho 42.267 lượt CNVCLĐ tham gia học tập; 06 lớp tập huấn tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý cho trên 7.200 CNVCLĐ, 08 lớp tuyên truyền về Luật An toàn giao thông cho 8.800 lượt CNLĐ. Các CĐCS phối hợp với doanh nghiệp tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ cho 14.345 lượt CNLĐ.Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ được quan tâm thường xuyênĐã có trên 19.000 lượt nữ CNVCLĐ được tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,15.893 lượt nữ CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, 4.396 lượt nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà của tổ chức Công đoàn... Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cũng như đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở được chú trọng. 5 năm đã thành lập 25 công đoàn cơ sở, kết nạp 4.378 đoàn viên, phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 5.746 lượt cán bộ công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia. 5 năm đã có gần 7000 đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất làm lợi hàng chục tỷ đồng. Đặc biệt là phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" toàn huyện đã có 2.163 sáng kiến tham gia Chương trình "01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". Với những kết quả đạt đã được, nhiệm kỳ qua đã có 08 cá nhân được nhận Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn; 37 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn; 11tập thể, 17 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 03 tập thể, 09 cá nhân được UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen; 48 tập thể và 60 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 212 tập thể,187 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen.

Tại Đại hội, các ý kiến thảo luận đã làm nổi bật các mặt tích cực, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đưa ra giải pháp cho công tác công đoàn huyện nhiệm kì 2023-2028. Cụ thể là: Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ CNVC LĐ và tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động. Tổ chức sâu rộng các chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm thiết thực hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng đảng , chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện do Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

       Với tinh thần: Đổi mới - dân chủ - đoàn kết- phát triển” Đại hội Công đoàn huyện Thái Thụy lần thứ XI, nhiệm kì 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 18 đồng chí ủy viên BCH LĐLĐ huyện khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kì 2023-2028 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Khuyến tái đắc cử chức danh Chủ tịch Công đoàn huyện Thái Thụy nhiệm kì 2023-2028.

                                                      Liên đoàn lao động huyện

 

THÁI THỤY ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG KHAI THÁC IUU

Thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng tàu cá của ngư dân các địa phương vùng ven biển huyện nhà vi phạm pháp luật. Các cấp ủy đảng, chính quyền tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, hiệp hội nghề cá tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp chống khai thác IUU. Các ngư dân, chủ phương tiện đã nắm rõ những quy định của pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản trên biển và ký cam kết không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Hàng chục năm đi biển, chưa khi nào anh Tạ Đình Hùng – ngư dân Tổ dân phố số 9 thị trấn Diêm Điền nhận thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành về hoạt động khai thác hải sản trên biển như thời gian gần đây. Anh Hùng cho hay: tàu của gia đình anh đánh bắt chủ yếu ở vùng khơi, các loại thủy sản hướng đến là chế biến xuất khẩu nên anh rất quan tâm đến các điều luật quốc tế. Những buổi tuyên truyền luật cho ngư dân do chính quyền thị trấn phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức, anh đều tham dự đầy đủ; từ đó hiểu về gỡ thẻ vàng, nói không với đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài. Vừa chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đi biển sắp tới, anh Hùng chia sẻ với chúng tôi “Nói chung Chính Phủ Nhà nước mình làm như thế là quá tốt cho bà con ngư dân, không phải trước mắt mà là lâu dài tương lai. Từ khi có động thái của nhà nước thì nhà anh đã lắp máy lớn lên giờ là 940 mã lực để vươn khơi, không làm trong lộng nữa. Trước khi ra khơi xuất trình đầy đủ giấy tờ thủ tục ở kiểm ngư, bộ đội biên phòng như giấy tờ của thuyền viên, bảo hiểm, vệ sinh môi trường, giám sát hành trình có hết”.

Huyện nhà hiện có 397 phương tiện tàu, thuyền khai thác thủy sản có chiều dài từ 6m trở lên, được phân theo vùng khai thác với tổng số 1.068 lao động tham gia, tập trung ở các xã: Thái Thượng, Thụy Xuân, Thái Đô, Thụy Hải, Thụy Trường, An Tân, Thái Nguyên, Thái Thọ và xã Thụy Liên. Hiện nay đang vào mùa cao điểm đánh bắt thủy sản, mỗi ngày tại các bến cá, bến cảng trên địa bàn huyện  mỗi ngày hàng chục tàu thuyền tấp nập ra vào. Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, lưới cụ, các ngư dân kiểm tra kỹ lưỡng trang thiết bị giám sát hành trình, sổ ghi nhật ký khai thác để thực hiện chuyến biển an toàn, chấp hành đầy đủ quy định của Nhà nước trong khai thác thủy sản. Đồng hành với ngư dân  trước mỗi chuyến vươn khơi còn có sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương đơn vị trong việc tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho bà con. Trong đó là việc quan tâm lãnh đạo chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản tàu thuyền trên biển. Về vấn đề này, ông Nguyễn Sỹ Hùng – Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 9 thị trấn Diêm Điền nói “TDP số 9 nhân dân sống chủ yếu bằng nghề khai thác thu mua thủy hải sản. Có 134 phương tiện tàu thuyền, trong đó 84 phương tiện cỡ lớn từ 15 mét trở lên. Từ tập quán đánh bắt của nhân dân địa phương chủ yếu là theo tốp, theo đoàn để mà hỗ trợ nhau trên biển. Để phát huy được lợi thế đó  thì đội tự quản tàu thuyền được UBND thị trấn thành lâp từ lâu rồi và cũng rất  quan tâm chỉ đạo anh em đoàn kết thực hiện theo đúng quy định, nhất là các phương tiện đi không được dừng kết nối, làm sao đảm bảo thông tin được thông suốt. Và với chi bộ chúng tôi thu hút quần chúng tích cực  vào các tổ chức chính trị, đoàn thể nghề nghiệp để làm sao tuyên truyền nhân dân được kịp thời”.

 Còn tại xã Thái Đô, với 59 phương tiện khai thác, trong đó có 4 đôi tàu khai thác xa bờ. Xác định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách và thường xuyên, do vậy cấp ủy đảng chính quyền địa phương  tăng cường nhiều biện pháp đồng bộ nên tạo sự chuyến biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đa số ngư dân. Ông Tạ Ngọc Khôi – Chủ tịch UBND xã Thái Đô khẳng định “Cơ bản cho đến nay ngư dân địa phương vươn khơi bám biển chấp hành tốt quy định về khai thác thủy sản và lực lượng biên phòng thường xuyên phối hợp với địa phương để kiểm tra kiểm soát các phương tiện xuất nhập bến. Cho nên là việc vi phạm khai thác thủy sản là Thái Đô  rất hạn chế. Hiện nay, địa phương tiếp tục tuyên truyền vận động yêu cầu ngư dân chấp hành thực hiện nghiêm các quy định. Nếu những trường hợp không đảm bảo các thủ tục yêu cầu thì sẽ bị xử lý ngay để răn đe cho những trường hợp khác”.

 Cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy chính quyền các địa phương, trong thời gian qua, UBND huyện cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU và công tác quản lý tàu cá, lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên địa bàn huyện. Định kỳ hàng tháng, Ban chỉ đạo của huyện về chống khai thác IUU đã họp để nghe các đơn vị, UBND xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng tới. Bên cạnh đó chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Do vậy đến nay, trên địa bàn huyện 100% tàu cá trong diện phải đăng kiểm đã được đăng kiểm và gia hạn đăng kiểm tàu cá theo quy định; được cấp và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản; cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm; đánh dấu tàu cá, sơn ca bin, kẻ biển số. Số phương tiện đã lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá đạt tỷ lệ 98,6%. Tổng thiết bị đã gia hạn và duy trì tín hiệu giám sát hành trình đạt 98,6%. Ngoài ra, Huyện  cũng chú ý tăng cường lực lượng thực thi pháp luật đảm bảo việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển tại các cửa biển, cảng bá, bến cá đảm bảo các hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện, ngăn chặn kịp thời; đặc biệt là hành vi vi phạm về giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt và vận hành thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá; kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ – CP của Chính phủ. Đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc tham mưu, đề xuất triển khai những biện pháp trọng tâm, sát thực. Ông Lê Văn Hoan – Phó Trưởng Phòng NN và PT NT huyện cho biết “Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, các xã thị trấn thực hiện nghiêm các quy định và khắc phục  tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU thời gian qua để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 sang kiểm tra tại Việt Nam. Tiếp tục triển khai chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách như là tuyên truyền để cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng nắm được các quy định của chống khai thác IUU, không vi phạm các quy định như là không ngắt thiết bị kết nối hành trình, không vượt ranh giới trên biển và khai thác sai vùng sai tuyến, và đảm bảo cho công tác đăng ký đăng kiểm và cấp các loại giấy phép theo quy định”.

Với những giải pháp thiết thực, đồng bộ và quyết liệt hơn như vậy của huyện  nhà đã và đang giúp bà con ngư dân nắm chắc vi phạm vùng biển Việt Nam, từ đó tự giác chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển, không đánh bắt thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; chung tay cùng các cấp, các ngành và cả nước sớm tháo gỡ “ thẻ vàng” đối với thủy sản.

                                                                      Lê Lan - Đài TT- TH huyện

                                                       

 

ĐOÀN THANH NIÊN HUYỆN TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG HÈ BỔ ÍCH CHI THIẾU NHI

Năm 2023, kỳ nghỉ hè của học sinh đến sớm hơn mọi năm, do đó công tác chuẩn bị cho các hoạt động cũng đã được triển khai sớm. Huyện đoàn đã phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện ban hành Công văn số 10/LN-PGD-ĐTN ngày 19/5/2023 về việc tăng cường các giải pháp phối hợp quản lý, giáo dục, đảm bảo an toàn cho học sinh và hướng dẫn bàn giao học sinh về sinh hoạt hè 2023; ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐTN, ngày 25/5/2023 về triển khai hoạt động hè. Kết quả đến nay đã có 36/36 xã, thị trấn thành lập được ban chỉ đạo hè năm 2023, trong đó Đoàn thanh niên là cơ quan thường trực trong triển khai các hoạt động.

Để chuẩn bị tốt cho các hoạt động hè, ngay từ tháng 5/2023, Huyện đoàn đã phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác Đội trên địa bàn dân cư, tập trung tập huấn nghi thức Đội, các trò chơi tập thể, các kỹ năng cho thiếu nhi trong dịp hè và tập huấn múa hát tập thể. Tiêu biểu như: Mô hình Thư viện xanh, Câu lạc bộ Võ – Vẽ của Đoàn xã Thụy Xuân; CLB Võ cổ truyền Thụy Trường, CLB Văn hóa văn nghệ, Kỹ năng sống của Đoàn xã Thụy Trình; CLB Bơi xã Thái Giang.

Nằm trong chuỗi hoạt động hè dành cho thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Trên quy mô cấp huyện, hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện Vì đàn em thân yêu”, Tỉnh đoàn Thái Bình, Huyện đoàn Thái Thụy, Đoàn thanh niên Công ty Nhiệt điện Thái Bình 1 đã tổ chức trao tặng 10 xe đạp  “Tiếp sức đến trường” và 30 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Mỹ Lộc; Đoàn Thanh niên Công an huyện trao tặng quà “Em nuôi của Đoàn” cho em Nguyễn Trọng Thành Vinh thôn Bình An, xã Thụy Xuân trị giá 4,8 triệu đồng. Đoàn thanh niên huyện phối hợp với Hải đoàn 11 Cảnh sát biển trao tặng 10 suất quà và 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thụy Xuân và Thụy Trường.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như các hoạt động ngoại khóa, đội tuyên truyền lưu động, các cuộc thi, hội thi, tuyên truyền qua các biển báo, hệ thống truyền thanh với các nội dung về:phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn cháy nổ; phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực và xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội; trang bị các kiến thức bảo vệ bản thân trên không gian mạng; phòng chống dịch bệnh,…Cùng với đó, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức cho thiếu niên, nhi đồng tham gia các hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, ý thức chung tay vì cộng đồng như tổ chức vệ sinh môi trường; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng; trồng và chăm sóc cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức tham quan các địa chỉ đỏ...

Với những hoạt động thiết thực, bổ ích của Đoàn thanh niên không chỉ góp phần tạo sân chơi an toàn, lành mạnh, giúp các em có một mùa hè ý nghĩa, mà còn giúp gia đình, địa phương quản lý tốt các em trong những tháng nghỉ hè.

                                                 Ban Thường vụ  Huyện đoàn

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 63 NĂM

 NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH

Trong không khí phấn khởi, thi đua chào mừng 63 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2023) và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đã sôi nổi hưởng ứng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị.

Tập thể lãnh đạo đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ và Công đoàn cơ quan thống nhất lãnh đạo cán bộ công chức, Đảng viên, đoàn viên trong đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác, đăng ký thi đua, trong đó đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm. Qua hơn 06 tháng đầu năm thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao của các đồng chí Đảng viên, cán bộ, công chức, đơn vị đã bám sát Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của Huyện ủy, Kế hoạch công tác của Ngành, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác, phối hợp với các ngành liên quan trên địa bàn huyện giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa phát hiện xử lý các loại tội phạm, góp phần giáo dục, tuyên truyền pháp luật cũng như ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm…

Trong 06 tháng đầu năm 2023, số lượng án hình sự, vụ việc dân sự phát sinh tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết: 109 tố giác, tin báo về tội phạm; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với 163 vụ 283 bị can trong đó đã giải quyết: 101 vụ/193 bị can; truy tố 80 vụ/160 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 115 vụ/228 bị cáo trong đó đã xét xử 74 vụ/131 bị cáo; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động 247 vụ án 54 việc, Toà án đã giải quyết 166 vụ án 53 việc; kiểm sát việc xem xét, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 12 việc. Đối với công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, kiểm sát thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và công tác khiếu tố, đơn vị luôn duy trì và thực hiện tốt các công việc cũng như mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch. Mặc dù khối lượng công việc càng ngày càng nhiều, đòi hỏi trách nhiệm và sự thận trọng trong nghiệp vụ, nhưng với tinh thần đoàn kết, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, đến nay đơn vị đã cơ bản thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo tiến độ đề ra, như: Đã trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm tại Ban công an các xã đạt 44,4%; Ban hành nhiều kiến nghị trong các lĩnh vực công tác kiểm sát; lựa chọn xác định 13 vụ án trọng điểm; tổ chức cho cán bộ, Kiểm sát viên tham dự 16 phiên tòa học tập, rút kinh nghiệm về hình sự và dân sự; Thực hành quyền công tố và thực hiện 25 phiên tòa số hóa hồ sơ hình sự, dân sự... Chất lượng giải quyết án hình sự, dân sự đảm bảo đúng pháp luật; các hoạt động kiểm sát tư pháp đạt chất lượng.

Về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật: trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã gửi đăng 46 lượt tin, bài (tăng 11 tin so với cùng kỳ năm 2022). Thực hiện 02 phiên tòa giả định tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự đối với các thanh thiếu niên, quần chúng nhân dân tại xã Thái Nguyên, Thụy Bình.

Đơn vị luôn tăng cường và giữ vững mối quan hệ phối hợp liên ngành, nhất là các ngành trong khối nội chính. Duy trì và tổ chức thường xuyên hằng tháng cuộc họp giao ban, tổ chức kịp thời cuộc họp giao ban đột xuất để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết án; tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, tham mưu tốt, giải quyết nhiều vụ, việc khó khăn, phức tạp, tồn đọng góp phần ổn định tình hình, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bằng lòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những thành tích đã đạt được và những bài học kinh nghiệm qua 63 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời gian tiếp theo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Huyện ủy Thái Thụy, sự giám sát của HĐND huyện, sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành và chính quyền cơ sở, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, Viện KSND huyện Thái Thụy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, phấn đấu thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

                                                        Nguyễn Thị Xuyến - Viện kiểm sát huyện

 

 

TƯ LIỆU THAM KHẢO

 

GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CỐT LÕI TRONG TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

(tiếp theo kỳ trước)

…. Đó là những người nắm giữ quyền lực hiện hữu hoặc vô hình, do được trao, được ủy nhiệm hoặc bằng mọi thủ đoạn chiếm lấy, thậm chí sở hữu quyền lực.  Hễ ai có và nắm giữ quyền lực dù kinh tế hay chính trị, nếu quyền lực ấy bị lạm dụng, bị tha hóa, bị thoái hóa, bị đánh cắp là kẻ đó có thời cơ và nảy nòi tham nhũng, làm cho nạn trộm cắp nguy cơ phát sinh khắp nơi, có thể thao túng và hoành hành quốc gia.
    Trộm cắp về vật chất đó là sự ô nhục đã làm bại hoại quốc gia, làm nhục quốc thể, cá nhân thì táng tận liêm sỉ. Tham nhũng về quyền lực chính trị, về quyền lực kinh tế sẽ đẻ ra và dung dưỡng nhiều hủ bại có nguy cơ làm mục rỗng nhân tâm, phá nát lòng tin, làm băng hoại thể chế, làm bại vong quốc gia. Quyền lực chính trị là của Nhân dân. Nhân dân trao nó, ủy quyền cho những người làm công bộc của dân. Nếu bằng mọi thủ đoạn, những kẻ hủ bại mưu chiếm đoạt nó, biến quyền được giao, được ủy quyền đó thành quyền sở hữu, trở thành mục tiêu hành động của họ và phe nhóm, dòng tộc họ thì rất nguy hiểm, thậm chí làm băng hoại cả dân tộc. Khi thế lực kim tiền liên kết với quyền lực chính trị bị tha hóa, thoái hóa thì tai họa khủng khiếp, hậu họa khôn mà tiên lượng, dù trong hay ngoài địa hạt công quyền. Bởi, nó liên quan đến chế độ và rộng hơn là Lòng Dân, mệnh hệ tới sự sinh tử của dân tộc. Lúc ấy, thì còn đâu là vị thế, là sức mạnh và uy tín quốc gia nữa; còn đâu là danh dự giống nòi, thanh danh mỗi người chân chính nữa.  

Nếu không kiểm soát được, không khắc chế hữu hiệu quyền lực, thì mọi thứ hủ bại hoặc chết người, theo đó, sẽ phát tác. Những vụ đại án mà Đảng ta và pháp luật xử lý trong mấy năm vừa qua là một minh chứng về sự nguy hiểm trong cuộc cấu kết giữa quyền lực chính trị tha hóa, hủ bại và quyền lực kinh tế tối tăm, lũng đoạn. Những vụ gian lận bằng cấp, học vị, tuổi tác… vừa qua cho thấy sự băng hoại nhân phẩm cán bộ, xâm hại tổ chức khôn lường, khi lòng dạ con người, nhất là những ai được giao trọng trách không trong sáng nữa, nếu không nói là tăm tối, ác độc hơn cả giặc ngoại xâm…. Mầm mống của những “liên minh ma quỷ” nội bộ và trong ngoài (quan thương thông đồng, quan doanh lên minh hủ bại, mang yếu tố nước ngoài…), theo đó, mà mọc ra và lũng đoạn, tai họa của những trò “độc tôn dòng họ” theo đó mà tác yêu tác quái. Cổ nhân nói: Quần thần thông qua hối lộ để giành được danh vị, người dân chịu oan khuất mà không có nơi kêu oan, quân vương không nghe tới, không hỏi đến về những việc trên. Đó là loại đen tối thứ nhất, một trong năm loại đen tối, sẽ làm quốc gia sụp đổ. 

Chưa khi nào như bây giờ, từ sự phức tạp của các vụ đại án ở các phương diện mà chúng ta đã xử, sắp xử và đang lẩn khuất càng cho thấy nạn tham nhũng biến ảo khôn lường, nạn ăn cắp biến hóa, câu kết chằng chịt như ma hồn trận trong và ngoài địa phận công quyền đang hiện hữu và tác họa khôn lường. 

3- Không lùi bước trước  tham nhũng, tiêu cực,“nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”

Điều trước hết, tất cả mỗi người trong bộ máy, dù ở cấp nào, cần đối diện với chính mình, tỉnh ngộ và tự răn mình về nạn ăn cắp, tiêu cực và liêm sỉ làm người. Dục vọng và sự tham lam, nếu không bị khắc chế, luôn đẩy người ta vào chỗ hủ bại, trộm cắp và tội lỗi. Phải bắt đầu từ tầm nhìn, từ tư duy, từ sự cảnh báo sự nguy hiểm của tham nhũng tiêu cực đối với sứ mệnh quốc gia để “nhất quán phương châm: phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” (207)

Nhưng, sự giác ngộ không phải chỉ nơi lời nói, mà ở kết quả của việc mình làm. Lại chẳng phải chỉ ở nơi thuộc, hiểu dù trăm câu kinh câu kệ mà cốt yếu là buộc ở nơi hành xử của mình. Cái khó khăn của nó chẳng phải tại nơi giảng dạy mà cốt ở chốn thực hành. Càng chẳng phải tất cả tại nơi yếu lý của tư tưởng tẩy trừ tham nhũng, mà ở hành động sống của người giáo truyền về tham nhũng, của người tự chống tham nhũng và tham gia chống tham nhũng. Đó là một phương châm dẫn lối muôn người ra khỏi sự tăm tối đủ loại, tự mình tỉnh ngộ. Đức Phật dạy: Kẻ thù lớn nhất của đời người chính là mình! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác gột rửa.

Về hành động, để thực thi quyết tâm chính trị kiên định, kiên trì chống tham nhũng, rằng, đã sợ tham nhũng và hệ lụy của nó thì không bàn chuyện chống; và, khi đã chống tham nhũng thì quyết không sợ, tất nhiên tất cả những gì thuộc về nó. Không bàn thêm. Vấn đề không chỉ ở quyết tâm chống: không sợ sệt; đối tượng chống: rõ ràng, đúng, trúng; phương châm chống: kiên định, không dao động, nửa vời mà còn là ở nghệ thuật chống: bước đi phù hợp, hiệu quả và lực lượng chống: mạnh mẽ, kiên quyết, kiên tâm và đông đảo! Không có sự lựa chọn nào khác, nếu không muốn rước họa đất nước bạc nhược và chuốc lấy sự thất bại của quốc gia trong công cuộc phát triển. Sinh tử thì phải tử sinh. Không do dự, cầu toàn. Đó là tất yếu!

Phải bắt đầu từ đó để tất cả không trừ một ai đều cùng nhau thấu rằng, (bất liêm, vô sỉ sinh ra) trộm cắp, tức tham nhũng, là điều thậm xấu hổ, là mắc tội với Dân, với Nước, là báng bổ giống nòi, là tạo ra nguy cơ mất nước! Vì thế, giờ là lúc không phải bàn thêm về quyết tâm chính trị mà cần làm gì và thế nào. Và, cũng phải hỏi, còn có ai trong đội ngũ ấy nghểnh ngảng, thờ ơ, chiếu lệ cho phải phép, rồi “nghe ngóng tùy thời”, “chọc gậy xuống nước” hoặc “a dua”, “hò voi bắn súng sậy” không?! Đấy chính là sự đồng lõa với sai trái, với trộm cắp và tội phạm!

Sự kiên quyết trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, với việc hơn một trăm vị lãnh đạo các cấp, kể cả lãnh đạo cấp cao bị kỷ luật, đa phần can dự tham nhũng dưới mọi hình thức, rất nhiều vị vướng vòng lao lý đang làm cho nhiều người lo lắng, hốt hoảng mà nói rằng, sợ “đang làm chậm lại tiến trình phát triển kinh tế”(!), khiến cho nhiều lãnh đạo, nhiều quan chức đang “sợ sai, không dám làm gì”(!). Có đúng như thế không?

 Thử nhìn lại năm 2022, kinh tế nước ta chẳng tăng trưởng ở mức cao nhất trong vòng 25 năm trở lại đây, với tốc độ 8,02% đó sao? Ngay bây giờ, dù đại dịch covid-19 vẫn hoành hành, làm nghiêng ngả nhiều nước, chúng ta vẫn đạt tốc độ tăng trưởng  như thế. Tình hình chính trị tiếp tục ổn định, an ninh xã hội nước nhà được bạn bè quốc tế đánh giá là quốc gia yên ổn, một điểm đến tin cậy... đó sao? Lòng tin của Nhân dân và bạn bè quốc tế bắt đầu từ đó và nằm ở đó chứ ở đâu, sao lại nói vì... này, vì... kia mà sợ chậm phát triển, sợ không ổn định? Tháng 4-2023, Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2022, Việt Nam đạt 42/100 điểm, xếp hạng 77/180 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 3 điểm và 10 bậc so với khảo sát năm 2021 và tăng 6 điểm, 27 bậc so với năm 2020. Phải chăng, ở Việt Nam “một đảng lãnh đạo không thể chống được tham nhũng” (!), như ai đó từng bài xích?

4- Đổi mới  phương pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Vấn đề hiện nay là, phải phân loại, để có biện pháp giải quyết sao cho phù hợp. Mổ trâu thì dùng dao bài, nhưng mổ chim sẻ thì phải dùng dao kim. Song hãy coi chừng, bởi chưa chắc mổ trâu đã quan trọng hơn mổ chim sẻ. Một con chim sẻ (các cụ xưa gọi là bọn tiểu tước) mà “đậu cành cao”, khi tham nhũng quyền lực chính trị, thì tác họa còn nguy hiểm hơn cả trăm đàn trâu. Một “con ruồi đậu trên đầu hổ”, ngồi ở cơ quan hoạch định chính sách, mà tham nhũng chính sách thì còn nguy hiểm hơn cả những nơi thực thi chính sách với chức vụ còn to hơn gấp mười. Thân nhân của người năm giữ quyền lực mà tác yêu tác quái thì hậu họa thật khôn lường cho nền chính trị. Mỗi loại một đối sách phù hợp, cố nhiên là sức mạnh tổng hợp. Cho nên, ở đây cần phải căn cứ vào tính chất của đối tượng, của vụ việc để từ đó có đối sách cho phù hợp. Tham nhũng tiền bạc là tham nhũng ít. Tham nhũng về chức vụ, về chính sách thì mới là tham nhũng khủng khiếp. Nhưng, tham nhũng về lòng tin sẽ đưa đất nước đến chỗ sụp đổ, thực sự là trọng tội, là thảm họa.

Những vụ đại án về tham nhũng và khởi sự từ tham nhũng trong 6 năm kể từ 2017 đến nay đã xử lý kỳ thực đã tích tụ từ lâu, bằng cơ chế kiểm tra, kiểm soát dân chủ và minh bạch trong nhiều năm qua, bây giờ mới bộc lộ ra. Vì thế, có thể nói, để chống tham nhũng lúc này, cần tập trung làm tốt trước mắt, hai lĩnh vực rất căn bản, đó là gắn chặt đức trị và pháp trị. Đại hội XII của Đảng quyết định rất quan trọng, lấy vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn bộ phận cấu thành toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong những vấn đề trong quy luật xây dựng Đảng, vì sự sinh tồn của Đảng, của thể chế nước ta. (còn nữa)

                                                                                                       

                                  BAN BIÊN TẬP BẢN TIN NỘI BỘ

 


Tác giả: Lê Thị Dung - Phòng Văn hóa và Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết