Thông báo số 283-TB/HU ngày 01/8/2018 về việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý trường học

Nghị quyết của Ban thường vụ Huyện ủy về việc bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý trường học
Ngày thông báo:
01/08/2018
Nội dung:
Chia sẻ bài viêt:
Thống kê truy cập:43658
Số người trực tuyến: 22