Dự thảo

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ quan soạn thảo: UBND huyện

Ngày bắt đầu: 06/05/2023

Ngày kết thúc: 20/05/2023

Số lượt xem: 139

Góp ý: 0