tải xuống.jpg

I. Huyện ủy

1. Bí thư Huyện ủy: Thái Thị Thu Hường

2. Phó Bí thư Huyện ủy: Đỗ Văn Hiện

II. Hội đồng nhân Dân

1. Chủ tịch HĐND: Đỗ Văn Hiện

2. Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Chí Hướng

III. Ủy ban nhân dân huyện:

1. Lãnh đạo UBND huyện:

 - Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Văn Hóa

 - Phó Chủ tịch UBND huyện: Phạm Văn Chung

 - Phó Chủ tịch UBND huyện: Nguyễn Đức Trọng

 - Phó Chủ tịch UBND huyện: Lê Nguyên Hoài

2. Thủ trưởng các phòng ban

 - Văn phòng HĐND - UBND huyện: CVP Lê Văn Nghiên - ĐT: 02273.504365

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: TP Lê Thành Công - ĐT: 0979422859 

 - Phòng Giáo dục & Đào tạo: TP Đỗ Trường Sơn - ĐT: 0975020575 

 - Phòng Lao động-TB&XH: Nguyễn Quốc Huy - ĐT: 0912745212

 - Phòng Nội vụ: TP Hà Duy Thiện - ĐT: 0985574268

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT: TP Nguyễn Thành Đồng - ĐT: 0913291890 

 - Phòng Tài chính - KH: TP Vũ Hồng Dương - ĐT: 0912247932 

 - Phòng Tài nguyên & MT: TP Nguyễn Văn Sáng - Đt: 0976164933

 - Phòng Tư pháp:

 - Phòng Văn hóa TT: TP Trần Ngọc Lâm - Đt: 0914118126

 - Phòng Y tế: TP Bùi Trọng Nghĩa - ĐT: 0976756247 

 - Thanh tra huyện: CTT Bùi Cao Cường - 0979789137

3. Điện thoại Văn thư: 02273.853.238