tải xuống.jpg

Lãnh đạo UBND huyện:

1. Chủ tịch UBND huyện: Phạm Tùng Lâm

2. Phó Chủ tịch UBND huyện:

 - Nguyễn Tiến Quyền

 - Nguyễn Duy Cam 

 - Bùi Đức Hoàng 

3. Thủ trưởng các phòng ban

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng: TP Lê Thành Công - ĐT: 0979422859 

 - Phòng Giáo dục & Đào tạo: TP Đỗ Trường Sơn - ĐT: 0975020575 

 - Phòng Lao động-TB&XH: TP Bùi Sỹ Hãn - ĐT: 0919937168 

 - Phòng Nội vụ: TP Phạm Hữu Mừng - ĐT: 0916536638 

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT: TP Nguyễn Thành Đồng - ĐT: 0913291890 

 - Phòng Tài chính - KH: TP Vũ Hồng Dương - ĐT: 0912247932 

 - Phòng Tài nguyên & MT: TP Nguyễn Mạnh Hùng - ĐT: 0904512042 

 - Phòng Tư pháp: TP Nguyễn Thị Hồng Phương - Đt: 0916656238 

 - Phòng Văn hóa TT: TP Nguyễn Bá Hiện - Đt: 0984012986

 - Phòng Y tế: TP Bùi Trọng Nghĩa - ĐT: 0976756247 

 - Thanh tra huyện: CTT Phạm Văn Thao - 01239550227