A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Thái Thụy quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích

Huyện Thái Thụy là là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa và giàu truyền thống cách mạng; đến nay toàn huyện có 477 di tích lịch sử văn hóa bước đầu đã được kiểm kê trong đó có 28 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 94 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Những năm qua công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của địa phương đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, diễn xướng dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy, các di sản văn hóa tiêu biểu của địa phương đang được phục hồi và phát huy mạnh mẽ. Bên cạnh đó nhiều làng nghề truyền thống cũng đang được bảo tồn phát triển như: nghề làm hương thôn Lai Triều xã Dương Phúc, nghề rèn làng An Tiêm xã Thụy Dân, nghề làm muối xã Thụy Hải...

Đền Hét, xã Thái Thượng

Đền Hệ, xã Thụy Ninh

Đền Chòi, xã Thụy Trường

Đến nay huyện Thái Thụy đang bảo tồn và duy trì hoạt động 96 lễ hội dân gian, truyền thống, như: lễ hội đền Hét của xã Thái Thượng, hội bơi Trải thị trấn Diêm Điền, lễ hội đình Miếu thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên, lễ hội đền Hệ xã Thụy Ninh, lễ hội Đền Chòi xã Thuỵ Trường, đặc biệt lễ hội ông Đùng, bà Đà với tục múa ông Đùng bà Đà được tổ chức vào ngày 14 - 4 âm lịch hàng năm đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp bằng di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 4036/QĐ-BVHTT&DL ngày 21/11/2016. Các lễ hội dân gian đã được tổ chức định kỳ với nhiều loại hình đa dạng và phong phú, phản ánh tín ngưỡng dân gian của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước trong lịch sử dựng nước và giữ nước của các thế hệ cư dân trên vùng quê lúa.

Lễ hội múa ông Đùng, bà Đà tại thôn Quang Lang, xã Thụy Hải

Môn Vật Cầu truyền thống tại Lễ hội Đền Hét, xã Thái Thượng

Lễ hội bơi Trải tại thị trấn Diêm Điền

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, những năm qua ngành Văn hóa Thông tin thể thao đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản quy định về quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đối với thực hiện chế độ, chính sách, công tác quản lý, tu bổ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa và hoạt động bảo tồn, bảo tàng trên địa bàn. Hiện nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích được các ngành, địa phương triển khai thiết thực, hiệu quả. Hàng năm, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia về bảo tồn di sản văn hóa đã tu bổ, tôn tạo đối với một số di tích đã được xếp hạng các cấp; nguồn kinh phí từ tỉnh, huyện và nguồn xã hội hóa tiến hành trùng tu, tôn tạo lại một số di tích. Việc trùng tu, tu sửa được thực hiện nghiêm túc, dưới sự quản lý của các cơ quan chuyên môn và theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Các di tích của huyện đã được trùng tu tôn tạo theo tính nguyên gốc của di tích. Các di tích được tu bổ, tôn tạo cơ bản khắc phục được tình trạng xuống cấp, đảm bảo an toàn lâu dài cho công trình, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng của Nhân dân. Nhiều di tích sau khi được tu bổ đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn, thu hút khách thăm quan góp phần phát triển KT-XH địa phương.

Công tác trùng tu, tôn tạo đảm bảo tính nguyên gốc của di tích

Bên cạnh kết quả đạt được, việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn huyện còn những hạn chế như: Nhận thức của một số cấp, ngành và một bộ phận Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của di sản văn hóa tuy được nâng lên một bước, song vẫn chưa đồng đều. Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích tuy đã có những thành tựu bước đầu nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Một số địa phương còn thiếu kinh nghiệm, dẫn đến tình trạng tổ chức lễ hội chưa đúng nghi thức cổ truyền, còn có sự mất cân đối giữa phần lễ và phần hội; cá biệt, có những địa phương tổ chức lễ hội còn rườm rà, kém hiệu quả, chưa có sức hấp dẫn với đông đảo nhân dân...

Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, huyện Thái Thụy xác định một số giải pháp cụ thể:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về văn hóa, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc (ngày 24-11-2021), trong đó quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; coi trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nhất là phát triển du lịch, để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hơn nữa vai trò, sự chủ động, tích cực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, bảo đảm mối quan hệ hài hòa giữa phát triển văn hóa và phát triển kinh tế, giữa bảo tồn, phát huy và phát triển.

Khuyến khích, hỗ trợ các tập thể, cá nhân tham gia bảo vệ di tích. Cùng với đầu tư của Nhà nước; coi trọng xây dựng các cơ chế, chính sách, tăng cường sự tham gia, huy động nguồn lực xã hội để trùng tu tôn tạo các di tích; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên kết vùng, hạ tầng du lịch... gắn kết chặt chẽ việc phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử và bản sắc văn hóa của địa phương tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là điều kiện để tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác, phát triển văn hóa nói chung, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa nói riêng.


Tác giả: Nguyễn Thị Thủy - Phòng Văn hóa & Thông tin
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết